Informacje

Corporate data management system (DMS) and document management system concept. Businessman click (or publish) on document connected with corporate users with access rights.Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana i posiada elektroniczny dostęp do następujących baz danych:

 

– System Ewidencji Ludności PESEL NET – umożliwiający weryfikację danych dłużnika na początkowym etapie egzekucji.  Dodatkowo system zapewnia szybsze i bardziej skuteczne doręczanie korespondencji  oraz ustalenie informacji o zgonie dłużnika i nieprawidłowych danych osobowych wskazanych przez wierzyciela; — w trakcie wdrażania

– System bankowy OGNIVO – umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika;

– Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) możliwość prowadzenia elektronicznego postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy;

– Elektroniczny Rejestr Sądowy  (KRS);

– Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach;

– Platforma usług elektronicznych ZUS – możliwość składania elektronicznego zapytania o płatnika składek;

– System Informacji Prawno Gospodarczej (IPG) – informacje o podmiotach prawa handlowego wraz z informacją o członkach zarządu i ich powiązania z innymi podmiotami.

– EKW – elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych.

 


Zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych  w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczanie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania ich w sądową klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.