Informacje o kancelarii komorniczej

Corporate data management system (DMS) and document management system concept. Businessman click (or publish) on document connected with corporate users with access rights.Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana i posiada elektroniczny dostęp do następujących baz danych:

Doręczenia – od dnia 7 listopada 2019 .,r występujący do sądu z pozwem będzie mógł zlecić komornikowi doręczenie pisma pozwanemu

– System Ewidencji Ludności PESEL NET – umożliwiający weryfikację danych dłużnika na początkowym etapie egzekucji.  Dodatkowo system zapewnia szybsze i bardziej skuteczne doręczanie korespondencji  oraz ustalenie informacji o zgonie dłużnika i nieprawidłowych danych osobowych wskazanych przez wierzyciela; — w trakcie wdrażania

– System bankowy OGNIVO – umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika;

– Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) możliwość prowadzenia elektronicznego postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy;

– Elektroniczny Rejestr Sądowy  (KRS);

– Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach;

– Platforma usług elektronicznych ZUS – możliwość składania elektronicznego zapytania o płatnika składek;

– System Informacji Prawno Gospodarczej (IPG) – informacje o podmiotach prawa handlowego wraz z informacją o członkach zarządu i ich powiązania z innymi podmiotami.

– EKW – elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych.

– RODO – Inspektor Danych Osobowych kancelarii: Roman Kwieciński
e-mail: iod.wroclaw.014@komornik.pl


Zgodnie z art. 3. 1. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach. 2. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne ustawowe zadania komornik wykonuje osobiście. W przypadkach przewidzianych w ustawach komornik może zlecić wykonywanie określonych czynności asesorowi komorniczemu, zwanemu dalej „asesorem”. Zlecenie wykonywania tych czynności jest dopuszczalne jedynie w celu przygotowania do wykonywania zawodu komornika. 3. Komornikom powierza się następujące zadania: 1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.2) ); 2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; 3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza; 4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności: 1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty; 2) sporządza protokół stanu faktycznego; 3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Doręczenia :

Art. 3 u.k.s. (…)

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

1) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

1a) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;