Rewir kancelarii

Poland Emblem1

Zakres terytorialny

Kancelaria Komornika Roberta Hubacza znajduje się we właściwości Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej.

Zgodnie z art. 10. 1. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: 1) o egzekucję z nieruchomości; 2) o wydanie nieruchomości; 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; 4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; 5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. ©Kancelaria Sejmu s. 6/162 25.09.2018 2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru. 3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Zakres kodów pocztowych określających właściwość komornika na terenie apelacji wrocławskiej (województwo dolnośląskie i opolskie)  województwo dolnośląskie województwo opolskie

Zakres właściwości miejscowej komornika sądowego Roberta Hubacza ( wyłączna właściwość co do prowadzenia egzekucji z nieruchomości) zawiera się w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole. Do pobrania kody-fabryczna-psiepole
Wykaz ulic należących do właściwości rewiru komorniczego można znaleźć na stronie internetowej Izby Komorniczej we Wrocławiu, w zakładce wykaz terytorialny: http://izba-komornicza.pl.

Doręczenia komornicze:

Art. 3 u.k.s. (…)

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

1) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

1a) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;